KONAKLAMA TESİSİ KİRALAMA İHALESİ

Tarih: 2024-04-15 00:00:00

ORKENT İNŞAAT İMAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

     GÜLYALI MARİNO PORT ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ 

KONAKLAMA TESİSİ KİRALAMA İHALESİ

  1. Orkent İnşaat İmar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde kalan İlimiz Gülyalı İlçesinde Marino Port Alışveriş ve Eğlence Merkezi  içerisinde bulunan, 2000 m2 olarak kullanım alanlı içinde mutfak, çamaşır odası ve demirbaş malzemeleri ile bulunan 9 odalı 18 yataklı tek katlı, Konaklama Tesisi işletmeciliği işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 5 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

 

İşin Adı- Nevi

 İhale Tarihi/İhale Saati

 

İlimiz Gülyalı İlçesinde Marino Port Alışveriş ve Eğlence Merkezi  içerisinde bulunan, 2000 m2 olarak kullanım alanlı içinde mutfak, çamaşır odası ve demirbaş malzemeleri ile bulunan 9 odalı 18 yataklı tek katlı, Konaklama Tesisi işletmeciliği (5 Yıl Süreli)

24.04.2024/11:00

 

MAHALLE

CİNSİ

NET ALAN (M²)

AYLIK KİRA BEDELİ (TL)

5 (BEŞ) YILLIK KİRA BEDELİ (TL)

GEÇİÇİ TEMİNAT BEDELİ

GÜLİSTAN

KONAKLAMA TESİSİ

2000

30.000,00TL K.D.V. Hariç

1.800.000,00TL

K.D.V. Hariç

54.000,00TL

 

  1. Şartname ve ekleri Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 451 Ordu Büyükşehir Belediyesi Davet Merkezi Binası Altınordu/ORDU adresinden  her dükkan için 300,00 TL bedelle satın alınacaktır.
  2. Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 451 Ordu Büyükşehir Belediyesi Davet Merkezi Binası Altınordu/ORDU adresinde bulunan Meclis Salonunda yapılacaktır.
  3. İstekliler aşağıda yazılı belgeleri 22.04.2024 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 
  4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

     A.Gerçek Kişiler :

1)      İkametgah belgesi.

2)      Nüfus Kayıt Örneği.

3)      Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz (beş yıllık kira bedelinin %3’ü dür.)

4)      İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair imzalı İhale Şartnamesi,

5)      İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,

6)      Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,

7)      Adli Sicil Kaydı

8)      Şartname bedelini yatırdığına dair dekont

 

 

  B.Tüzel Kişiler : 

1)      İkametgah belgesi.

2)      Nüfus Kayıt Örneği.

3)      Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz (beş yıllık kira bedelinin %3’ü dür.)

4)      İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair imzalı İhale Şartnamesi,

5)      İmza Sirküleri

6)      Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7)      Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

8)      Adli Sicil Kaydı

9)      Şartname bedelini yatırdığına dair dekont

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                                                         Basın: ILN02015196