BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Tarih: 2024-03-07 00:00:00

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI ORDU YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Ordu İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı 3 Kısımdan Oluşan 1 Basamak Sağlık Tesislerinde Bakım Onarım ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden

alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/258619

1-İdarenin

a) Adı : YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI ORDU YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

b) Adresi : Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:336/D Blok Kat:3 Altınordu/ORDU. 52200 ALTINORDU/ORDU

c) Telefon ve faks numarası : 4526664066 - 4526664566

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Ordu İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı 3 Kısımdan Oluşan 1 Basamak Sağlık Tesislerinde Bakım Onarım ve Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kısımdan Oluşan 1. Basamak Sağlık Tesislerinde Bakım Onarım ve Yapım İşi Kısım 1: Ulubey Altınordu Kabadüz

İlçeleri Sağlık Tesisleri Tadilat İşleri Toplam İnş. Alanı 2.172 m2 Kısım 2: Aybastı, Kabataş, Perşembe, Fatsa Sağlık Tesisleri Tadilat İşleri

Toplam İnş. Alanı 2.821 m2 Kısım 3: Çaybaşı TSM, Çaybaşı İlküvez, İkizce TSM Sağlık Tesisleri Tadilat İşleri Toplam İnş. Alanı 2646 m2

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ordu Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler

Müdürlüğü İhale Bürosu Karşıyaka Mah. Atatürk Bulvarı D Blok No:336 Altınordu/ORDU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri

kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/

üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması

halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak

bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale

konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B/III Grubu İşler  benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale

dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve

saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi

götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                                        Basın:ILN01996752