BASILI FORM VE DEFTER SATIN ALINACAKTIR

Tarih: 2024-03-07 00:00:00

BASILI FORM VE DEFTER SATIN ALINACAKTIR

ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI 112 KALEM BASILI FORM VE DEFTER ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/231819

1-İdarenin

a) Adı : ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : BUCAK MAHALLESI İBNİ SİNA CAD. NO:18 52200 . ALTINORDU/ORDU

c) Telefon ve faks numarası : 04526662501 - 04522231020

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI 112 KALEM BASILI FORM VE DEFTER ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : 2024 YILI 112 KALEM BASILI FORM VE DEFTER ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ FATSA DEVLET HASTANESİ ORDU DEVLET HASTANESİ KORGAN DEVLET

HASTANESİ ÜNYE DEVLET HASTANESİ ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ULUBEY DEVLET HASTANESİ KUMRU DEVLET HASTANESİ

ORDU AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AYBASTI DEVLET HASTANESİ GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ AKKUŞ DEVLET HASTANESİ GÖLKÖY

DEVLET HASTANESİ MESUDİYE İLÇE DEVLETHASTANESİ PERŞEMBE İLÇE DEVLET HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme itibari ile işe başlanacaktır. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte

işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Sözleşmenin imzalanması müteakip idarenin talebi üzerine 20

gün içerisinde ilgili Sağlık Tesislerinin ilgili birimlerine teslim edilecektir. Siparişler ilgili Sağlık Tesisleri tarafından çekilecek ve mal teslimi ilgili

Sağlık Tesislerinin isteğine göre peyder pey olarak yapılabilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Odası(Bucak

Mh. İbni Sina Cd. No:18 Kat:4 Altınordu/ORDU)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri

kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/

üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması

halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye

ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az

olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler Teknik Şartnameye uygunluk belgelerini (Teknik şartnameye cevaplarını) e-teklifte beyan edecek; ekonomik açıdan avantajlı teklif

olarak öngörüldüğü takdirde  belge halinde idareye sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Kırtasiye ve/veya Basılı Evrak Alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat

avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale

dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve

saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                                        Basın:ILN01997120