CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarih: 2024-02-24 00:00:00

CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2024 81 KALEM DİŞ CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/167815

1-İdarenin

a) Adı : ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : BUCAK MAHALLESI İBNİ SİNA CAD. NO:18 52200 . ALTINORDU/ORDU

c) Telefon ve faks numarası : 4526662501 - 4522231020

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 81 KALEM DİŞ CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : 81 Kalem Diş Cerrahi El Aletleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Akkuş Devlet Hastanesi Aybastı Devlet Hastanesi Fatsa Devlet Hastanesi

Gölköy Devlet Hastanesi Gürgentepe Devlet Hastanesi Korgan Devlet Hastanesi Kumru Devlet Hastanesi Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi

Perşembe İlçe Devlet Hastanesi Ulubey Devlet Hastanesi Ünye Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi : 1. İhtiyaçların birimlere dağıtım listesine uygun olarak Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin her birine ayrı teslimat

sağlanacak ve ayrı fatura kesilecektir. 2. Sözleşme imzalanan kalemler, işin başlangıcından itibaren Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin

sipariş bildirimi üzerine gönderilmeye başlanacak ve isteyen tesiste belirtilen kişilere teslim edilecektir. Teslimatlar peyderpey yapılacaktır.

İstenilmeden ürün gönderimi yapılmayacaktır. 3. İhtiyaç listesinde yer alan ürünlerin peyderpey teslimatlarına ilişkin siparişlerin tebliği, aynı gün içinde postaya verilmek kaydıyla, faks veya e-posta ile de bildirilebilir. 4. Müdürlüğümüz veya bağlı sağlık tesislerince bildirilen siparişler,

bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde teslim edilecektir. Bu sürede teslim edilemeyeceği anlaşılan ürünlerle ilgili siparişe müteakip en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde siparişi veren sağlık tesisine ve/veya idareye geri bildirim yapılacaktır. 5. Ürünlerin irsaliye ile teslimi

zorunludur. Sevk irsaliyesi ile gönderilen ürünlerin faturaları en geç 3 iş günü içinde ilgili tesise ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde teslim edilen

ürünler iade edilir ve her türlü gönderim masrafı yüklenici tarafından karşılanır. 6.Kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan (en az 3 ayı

kalmış) tüm medikal malzemeler fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden değiştirilmelidir

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Bucak Mah.İbni Sina

Cad.No.18/ORDU (Başkan Yardımcısı Odası)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri

kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet

belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler veya cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamındaki "Satış

Merkezi Yetki Belgesi" yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup isteklinin teklifi ekonomik açıdan avantajlı teklif olması halinde ilgili

belge Komisyona sunulacaktır.

 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/

üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları

Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS ‘de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Tüm isteklilerin (imalatçı, tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler, yukarıda bahsedilen kayıt işlemi

tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktı veya bu bilgileri içeren dokümanları, (Ürünlere ve İsteklilere ait ) yeterlilik bilgileri tablosunda

beyan edecek olup isteklinin teklifi ekonomik açıdan avantajlı teklif olması halinde ilgili belgeler Komisyona sunulacaktır.

2) Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan

özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB Barkod numaraları veya ÜTS kayıtları; alımı yapılacak malzeme ile birlikte

verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydı yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup isteklinin teklifi ekonomik açıdan

avantajlı teklif olması halinde ilgili belgeler Komisyona sunulacaktır.

3) Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile

birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı da sunulmalıdır.

4) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için TİTUBB/ÜTS sistemine kayıt/bildirim ibrazı istenmemektedir. Bu ürünler için

yönetmelikler kapsamında olmadığına dair belgenin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi zorunlu olup isteklinin teklifi ekonomik açıdan

avantajlı teklif olması halinde ilgili belgeler Komisyona sunulacaktır.

5) Yerli Malı Belgesi sunan isteklilerin; Yerli Malı Belgesinin hangi iş kalemine ait olduğunu belirtmeleri zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1- İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan 1. ve 2’ nci avantajlı fiyat teklifi sahibi isteklilerden

başlamak üzere; teklif edilen cerrahi aletlerin, teknik şartnamelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik

bilgilerin yer aldığı  katalog, fotoğraf vb. tanıtım materyalleri  ile teklif verilen kalemlere ait numuneler ihale komisyonu tarafından belirtilecek

tarih ve saatte yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgeler ile beraber istenecek ve belirtilen süre içerisinde Komisyona teslim edilecek

olup belirtilen süre içerisinde teslim edilmediği takdirde isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2- Numunelerin üzerine firma ismi ve ihale sıra numarası yazılıp, bütün numuneler bir koliye konarak üzerine teklif veren istekliyi belirtici

etiket yapıştırılıp, numune teslim tutanağı ile satınalma birimine teslim edilecektir. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir aynı olarak teslim edilecek olup,  birebir aynı olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3- Başka bir dilde sunulan katolaglar ,Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

4- Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde

denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri

tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Gerek görülmesi halinde komisyon gerekli incelemeyi yapmak üzere tekrar numune isteyebilir.

5- Uhdesinde ihale kalmayan isteklinin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri; ihale süreci bittikten

sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 1 ay içerisinde firma tarafından teslim alınacaktır. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler

idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Değerlendirme aşamasında kullanılan veya denenmesi için servislere gönderilen numuneler için ücret

talep edilmeyecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat

avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale

dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve

saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                             BASIN NO:  ILN01990785